Sian-Elin Melbourne – Welsh Conservative Party

We asked all the candidates to provide a candidate statement of up to 750 words, which should include some background about them and why they’re standing.

Siân-Elin Melbourne

Sian-Elin Melbourne

Welsh Conservative Party

@SianMelbourne

My name is Sian-Elin Melbourne and I am 43, and I have lived in North Cardiff for most of my adult life, having attended Ysgol y Wern as a child, and then sending my 3 children there before moving on to Ysgol Glantaf. I live with my husband Russell and 2 of my 3 children, my eldest has gone off to university and lives in Brighton. I work as a Welsh teacher and I have done this for nearly 15 years.

I have seen how stresses and anxiety has increased over the years in our young people and one of my key pledges is to help raise access to better wellbeing provision in our local schools and to raise mental health awareness. I try to be as active as possible. I enjoy skiing and rugby. I am learning sign language and most recently, I have become involved with deaf rugby and I will be taking part in the Wales Deaf v Rugby against Cancer charity match on Saturday 30th November.

I am standing because I care about my local area of Llanishen & Thornhill. I am aware of the positive impact that good Councillors and a strong team can have. I have been working with the Llanishen & Thornhill Councillor Team and have been out speaking to residents about the issues that matter to them. I love this area; it is where I went to school, and where I sent my children to school. Local people have shared their issues with me, and as such, if elected I will look to focus on the following:

  • Working with local schools to raise awareness of mental health and wellbeing provisions, and ensuring all our schools have equal access to these provisions. So that ALL our young people have access to the tools to be resilient young adults,
  • Addressing crime and anti-social behaviour – making sure our streets are safe and welcoming for all residents. Frontline services are a priority, we want to ensure policing is kept local and is able to deal with problems swiftly.
  • I support other Conservative Councillors in wanting to lower council tax for all, ensuring the people of Llanishen & Thornhill have more money in their pockets,
  • Bringing pride to the community – by protecting our green spaces and tacking litter issues

Sian-Elin ydw I ac rydw i’n 43, rwyf wedi byw yng Ngogledd Caerdydd am rhan fwyaf o’m bywyd fel oedolyn, Es i i ysgol gynradd Y Wern, ac yna ddanfonais fy 3 plentyn yno cyn iddyn nhw symud ymlaen i Ysgol Glantaf. Rydw i’n byw gyda fy ngŵr Russell a 2 o’m mhlant, mae fy mhlentyn hynaf wedi mynd i’r brifysgol ac yn byw yn Brighton. Dw i’n gweithio fel athrawes ac rwyf wedi bod yn gwneud hyn am bron i bumtheg mlynedd.

Dw i wedi gweld sut mae straen a phryder wedi cynyddu dros y blynyddoedd yn ein pobl ifanc ac un o fy addewidion allweddol ydy helpu i gynyddu mynediad i well darpariaeth lles yn ein hysgolion lleol ac i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. Dw i’n ceisio bod mor egnïol â phosibl. Dw i’n mwynhau sgïo a rygbi. Dw i’n dysgu iaith arwyddion ac yn fwyaf diweddar, rwyf wedi bod yn aelod â carafan rygbi byddar a byddaf yn cymryd rhan mewn gêm elusen rhwng rygbi byddar Cymru a Elusen Chancer ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd.

Dw i’n sefyll oherwydd fy mod yn poeni am fy ardal leol, sef Llanisien a Ddraenen Pen-y graig. Dw i’n ymwybodol o’r effaith gadarnhaol y gall cynghorwyr da a thîm cryf ei chael. Dw i wedi bod yn gweithio gyda thîm cynghorydd Llanisien a Ddraenen Pen- graig ac wedi bod allan yn siarad â’r trigolion am y materion sydd o bwys iddynt. Dw i’n caru’r ardal hon; Dyma lle es i i’r ysgol, a lle anfonais fy mhlant i’r ysgol. Mae pobl leol wedi rhannu eu materion gyda mi, ac o’r herwydd, os cânt eu hethol, byddaf yn ceisio canolbwyntio ar y canlynol:

  • Gweithio gydag ysgolion lleol i godi ymwybyddiaeth o ddarpariaethau iechyd meddwl a lles, a sicrhau bod gan ein holl ysgolion fynediad cyfartal i’r darpariaethau hyn. Fel bod gan bobl ifanc fynediad at yr offer i fod yn oedolion ifanc gwydn,
  • Mynd i’r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol-sicrhau bod ein strydoedd yn ddiogel ac yn groesawgar i’r holl drigolion, mae gwasanaethau rheng flaen yn flaenoriaeth, rydym am sicrhau bod plismona yn cael ei gadw’n lleol a’i fod yn gallu delio â phroblemau’n gyflym.
  • Yr wyf yn cefnogi cynghorwyr Ceidwadol eraill sydd am ostwng y dreth gyngor i bawb, gan fynnu bod mwy o arian yn eu pocedi ar gael i bobl Llanisien a’r Ddraenen Pen –y graig,
  • Dod â balchder i’r gymuned-drwy ddiogelu ein mannau gwyrdd a thaclo problemau sbwriel

The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent the views of, and should not be attributed to, My Cardiff North.